Płatności podatkowe poza mikrorachunek, inne podatki niż PIT, CIT, VAT

Następujące podatki podlegają zapłacie na dotychczasowych zasadach, czyli poza mikrorachunek, na rachunek bankowy urzędu skarbowego właściwego dla czynności objętej podatkiem:

  • od czynności cywilnoprawnych (PCC-3),
  • od spadków (SD-3, SD-2, SD-1),
  • od darowizn (SD-3, SD-2, SD-1),
  • z tytułu cła,
  • akcyzowym (deklaracje AKC),
  • podatkami lokalnymi (od nieruchomości, od posiadania psa, od środków transportu, leśny, rolny) (w przypadku tych podatków zapłaty dokonać należy na rzecz odpowiedniego urzędu miasta lub gminy),

wpłacisz na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych, zgodnie z obwieszczeniem ws. wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych (będzie opublikowane w grudniu). Znajdziesz tam również szczegółowe objaśnienia, na który rachunek wpłacać poszczególne podatki.

Na ten sam rachunek wpłacać należy opłaty powiązane z danymi podatkami:

  • z tytułu odsetek za zwłokę (niepodatkowa należność budżetowa),
  • z tytułu opłaty prolongacyjnej,

W powyższych przypadkach płatności prowadzone są na rachunek bankowy organu podatkowego właściwego miejscowo dla podatnika. Zatem nie istnieje zatem jeden ogólny rachunek do wpłat, lecz należy ustalić swoją właściwość miejscową (dla konkretnej transakcji) i wpłaty dokonać na rzecz organu podatkowego właściwego dla tej czynności.