Mikrorachunek - płatności PIT

Przypisany podatnikowi rachunek podatkowy pozwala na wykonywanie wszystkich płatności związanych z jego podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W efekcie na ten rachunek wpływać powinny płatności:

 • za własny roczny podatek (podatek do zapłaty) wynikający z deklaracji rocznych PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-39, PIT-16A, PIT-19,
 • podatek solidarnościowy, podatek od niezrealizowanych zysków w związku z wyprowadzeniem kapitału poza RP,
 • za zaliczki na podatek za siebie samego opłacane w trakcie roku podatkowego
 • za zaliczki na podatek za osoby trzecie, w stosunku do których podatnik pełni rolę płatnika,
 • za ryczałtowy podatek dochodowy (PIT-8AR)
 • za kary z tytułu mandatów i grzywien karnych skarbowych (niepodatkowa należność budżetowa) – naliczane ze wszystkich tytułów związanych z podatkami i z innymi niepodatkowymi należnościami budżetowymi (np. kara za opóźnienie w zapłacie odsetek za zwłokę),
 • z tytułu odsetek za zwłokę (niepodatkowa należność budżetowa),
 • z tytułu opłaty prolongacyjnej,
 • z tytułu zapłaty gwarancji podatkowej lub zabezpieczeń, kaucji gwarancyjnej itp.

Podatnicy pozostający wspólnikami spółek cywilnych lub osobowych (jawnej, partnerskiej, komandytowej) przelewów na poczet należnych zaliczek z tytułu podatku dochodowego dokonują na własny mikrorachunek, a nie na rachunek spółki. Spółka będzie posiadała mikrorachunek do opłacania zaliczek za osoby zatrudnione lub z tytułu realizacji funkcji płatnika podatku PIT. Będzie ona go używała również w celu rozliczenia podatku VAT – jako podatnik.

Jeżeli w spółce osobowej lub cywilnej jednym ze wspólników jest osoba prawna, wówczas posiada ona niezależny mikrorachunek do wpłat własnych zaliczek na podatek dochodowy z tytułu roli wspólnika w tej spółce osobowej. Na ten sam przypisany tej osobie prawnej mikrorachunek wpłaca ona zaliczki i podatek z tytułu własnych zobowiązań podatkowych jako podatnik CIT.

 więcej jak zapłacić podatek PIT na e-pity.pl >
więcej jak zapłacić podatek PIT na raty na e-pity.pl >

Automatyczne generowanie numeru mikrorachunku w Programie e-pity 

Sprawdź czy możesz zapłacić niższy podatek za 2019 rok. Twój mikrorachunek wypełnimy na podstawie danych deklaracji PIT. Pobierz lub uruchom online. >>

Uwaga! Oznaczenie przelewu na PIT – druk wpłaty/ przelewu

Przelewów za podatek należy dokonywać z odpowiednim oznaczeniem tytułu (nazwą deklaracji i okresu, którego przelew dotyczy) przelewu.

W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych, oznaczeniem tym będzie:

 • nazwa deklaracji rocznej składanej przez podatnika – przy płatności za podatek roczny, podatek solidarnościowy, podatek od niezrealizowanych zysków,
 • PIT-5 w przypadku płatności zaliczek na zasadach ogólnych;
 • PIT-5L – przy zasadach liniowych;
 • PIT-28 w przypadku wpłat na ryczałt za miesiąc lub kwartał posługiwać należy się identyfikatorem PIT-28,
 • PIT-16A w przypadku zapłaty podatku opłacanego w formie karty podatkowej,
 • IFT-1/1R lub IFT-3/3R – w przypadku płatności na poczet podatku pobranego od nierezydentów,
 • nazwa deklaracji z oznaczeniem „S” – w przypadku podatku z tytułu prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku.

W oznaczeniu przelewu należy również wskazać, czy płatność odbywa się na poczet podatku rocznego i za jaki rok oraz za jaki okres w trakcie roku (miesiąc, kwartał). W przypadku płatności, które uiszcza się wyłącznie na koniec roku, wpłat zaliczkowych nie trzeba w ogóle wykonywać (dokonujemy jedynie płatności rocznej, np. na poczet podatku od sprzedaży nieruchomości z identyfikatorem PIT-39R). W przypadku korzystania w płatności zaliczek z ulgi w postaci wpłaty miesięcznie po 1/12 z roku wykazanego w deklaracji podatkowej składanej w roku poprzedzającym, zaliczkę oznaczamy standardowo, nie wprowadzamy żadnych modyfikacji. Przy płatności 20% podatku z tytułu tzw. kredytu podatkowego, płatności dokonujemy jako zapłaty rocznej (np. jeśli kredyt podatkowy dotyczy 2018 r., a 20% kwoty kredytu dokonuje się w rozliczeniu roku 2019, to wpłaty dokonujemy z identyfikatorem PIT-36/R19, a nie R18).

W przypadku zapłaty podatku wynikającego z korekty deklaracji należy podać dokładnie taki sam identyfikator, jak przy płatności głównej (czyli wskazujemy okres korygowany, za który dokonujemy płatności).

Odsetki za zwłokę nie wymagają dodatkowych opisów. Płatności dokonać należy łącznie z należnością główną nie rozdzielając kwot. Prawidłowym będzie również podzielenie płatności na należność główną i odsetki, niemniej odsetek nie oznacza się w tym przypadku inaczej niż należności głównej (w tytule przelewu nie należy używać opisu „odsetki za zwłokę”, lecz wpisać należy taki sam tytuł jak należność, której odsetki dotyczą).

W przypadku braku tytułu płatności albo zastosowania identyfikatora rodzaju zobowiązania podatkowego innego niż podany powyżej (np. opis „podatek za rok 2019) płatność zostanie zakwalifikowana na poczet należności począwszy od tej o najwcześniejszym terminie płatności. Oznacza to, że jeśli podatnik wpłacał cały podatek i nie było żadnych zaległości to brak identyfikatora nie jest błędem – podatnik nie będzie ukarany za nieterminowe płatności, organ nie będzie mógł również uznać, że podatnik trwałe nie płaci podatku.

Począwszy od 2019 r. istnieje jednak zasada wyboru metody opodatkowania poprzez wskazanie pierwszym w roku podatkowym tytułem przelewu metody opłacania podatku (np. opis PIT-28 powoduje, że podatnik dokonuje wyboru zapłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a PIT-5l – podatku liniowego). W efekcie z identyfikatorów rodzaju płatności należy korzystać również przy przelewach na indywidualny mikrorachunek podatnika.

Wpłata na mikrorachunek innej osoby (pomyłka) własnego zobowiązania oznacza zaległość podatkową do dnia dokonania ponownie przelewu lub przeksięgowania płatności na poczet własnego zobowiązania.

Jeżeli podatnik oznaczy przelew identyfikatorem właściwym dla podatku PIT, a będzie posiadał zaległość w podatku VAT lub CIT, to taka wpłata nie zostanie od razu zaliczona na poczet zaległości. Nie zostanie ona zaliczona na poczet zaległości w tych podatkach również w przypadku, gdy wpłata na PIT będzie nienależna (np. podatnik posiada całość bieżących należności w podatku PIT uregulowanych). Dopiero wniosek o przeksięgowanie (lub wniosek o stwierdzenie nadpłaty i zaliczenie jej na poczet innych zobowiązań – pozostałych podatków) w takim przypadku spowoduje zatrzymanie naliczania odsetek za zwłokę.

Nie ma możliwości, by uzyskać podgląd w płatności dokonywane na własny mikrorachunek.

Automatyczne generowanie numeru mikrorachunku w programie fillUp 

W programie fillUp Twój indywidualny mikrorachunek wygeneruje się automatycznie na podstawie danych, które wypełniłeś w deklaracji. Wypełnij darmowy druk Przelewu / Wpłaty - Podatki

Pobierz program fillUp na komputer i sprawdź 30 dni za darmo albo wypełnij online.