Mikrorachunek - płatności CIT

Przypisany podatnikowi rachunek podatkowy pozwala na wykonywanie wszystkich płatności związanych z jego podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W efekcie na ten rachunek wpływać powinny płatności wynikające z deklaracji i rozliczenia:

  • CIT-8 – roczny podatek dochodowy od osób prawnych,
  • CIT-7 – podatek od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
  • CIT-10Z – z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, pobranego i zapłaconego przez płatnika od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • CIT-11R – dywidendy i inne przychody osób prawnych,
  • CIT-9R – podatek ryczałtowy od wywozu ładunków i pasażerów,
  • Ryczałtowy podatek dochodowy CIT-6AR,
  • Ift-2/2R w przypadku spółek nie posiadających rezydencji podatkowej na terytorium RP,
  • Zaliczki z tytułu wypłat wynagrodzenia osób zatrudnionych,
  • z tytułu odsetek za zwłokę (niepodatkowa należność budżetowa),
  • z tytułu opłaty prolongacyjnej.

W oznaczeniu przelewu należy również wskazać, czy płatność odbywa się na poczet podatku rocznego i za jaki rok oraz za jaki okres w trakcie roku (miesiąc, kwartał).

Podatkowa grupa kapitałowa dokonuje zapłaty podatku w ramach grupy na swój własny mikrorachunek (posiadać musi samodzielny numer NIP).

W przypadku zapłaty podatku wynikającego z korekty deklaracji należy podać dokładnie taki sam identyfikator, jak przy płatności głównej (czyli wskazujemy okres korygowany, za który dokonujemy płatności).

Odsetki za zwłokę nie wymagają dodatkowych opisów. Płatności dokonać należy łącznie z należnością główną nie rozdzielając kwot. Prawidłowym będzie również podzielenie płatności na należność główną i odsetki, niemniej odsetek nie oznacza się w tym przypadku inaczej niż należności głównej (w tytule przelewu nie należy używać opisu „odsetki za zwłokę”, lecz wpisać należy taki sam tytuł jak należność, której odsetki dotyczą).

W przypadku braku tytułu płatności albo zastosowania identyfikatora rodzaju zobowiązania podatkowego innego niż podany powyżej (np. opis „podatek za rok 2019) płatność zostanie zakwalifikowana na poczet należności począwszy od tej o najwcześniejszym terminie płatności. Oznacza to, że jeśli podatnik wpłacał cały podatek i nie było żadnych zaległości to brak identyfikatora nie jest błędem – podatnik nie będzie ukarany za nieterminowe płatności, organ nie będzie mógł również uznać, że podatnik trwałe nie płaci podatku.

Wpłata na mikrorachunek innego podmiotu (pomyłka) kwot mających rozliczać własny podatek oznacza zaległość podatkową do dnia dokonania ponownie przelewu lub przeksięgowania płatności na poczet własnego zobowiązania.

Jeżeli podatnik oznaczy przelew identyfikatorem właściwym dla podatku CIT, a będzie posiadał zaległość w podatku VAT lub PIT, to taka wpłata nie zostanie od razu zaliczona na poczet zaległości. Nie zostanie ona zaliczona na poczet zaległości w tych podatkach również w przypadku, gdy wpłata na CIT będzie nienależna (np. podatnik posiada całość bieżących należności w podatku CIT uregulowanych). Dopiero wniosek o przeksięgowanie (lub wniosek o stwierdzenie nadpłaty i zaliczenie jej na poczet innych zobowiązań – pozostałych podatków) w takim przypadku spowoduje zatrzymanie naliczania odsetek za zwłokę.

Nie ma możliwości, by uzyskać podgląd w płatności dokonywane na własny mikrorachunek.

Automatyczne generowanie numeru mikrorachunku w programie fillUp 

W programie fillUp Twój indywidualny mikrorachunek wygeneruje się automatycznie na podstawie danych, które wypełniłeś w deklaracji. Wypełnij darmowy druk Przelewu / Wpłaty - Podatki

Pobierz program fillUp na komputer i sprawdź 30 dni za darmo albo wypełnij online.