Mikrorachunek - płatności VAT

Przypisany podatnikowi rachunek podatkowy pozwala na wykonywanie wszystkich płatności związanych z jego podatkiem od towarów i usług. W efekcie na ten rachunek wpływać powinny płatności:

 • podatku od towarów i usług z tytułu deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-9M, VAT-12, VAT-8, z deklaracji celnej importowej,
 • kaucji gwarancyjnej,
 • depozytów pieniężnych,
 • dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT,
 • kar, mandatów, podatku od towarów i usług,
 • z tytułu odsetek za zwłokę (niepodatkowa należność budżetowa),
 • z tytułu opłaty prolongacyjnej.

Podatnicy pozostający wspólnikami spółek cywilnych nie opłacają podatku VAT z tytułu zobowiązań spółki. Podatnikiem jest spółka cywilna. Ta sama zasada dotyczy spółek osobowych (jawnej, partnerskiej, komandytowej) - przelewów na poczet należnego podatku VAT dokonują spółki, a nie ich wspólnicy.

Przelewów za podatek należy dokonywać z odpowiednim oznaczeniem tytułu (nazwą deklaracji i okresu, którego przelew dotyczy) przelewu. Oznaczeniem tym dla podatku VAT będzie:

 • Nazwa deklaracji, z której wynika płacony podatek
 • Nazwa pliku kontrolnego JPK_VAT w 2020 r. - JPK_V7M, JPK_V7K.

Należy również wskazać, czy płatność odbywa się na poczet podatku rocznego i za jaki rok oraz za jaki okres w trakcie roku (miesiąc, kwartał), np. podatek miesięczny z tytułu nabycia środka trwałego, dla którego podatnikiem jest nabywca za listopad 2019 r. oznaczymy jako VAT-9M XI/R2019.

W przypadku zapłaty podatku wynikającego z korekty deklaracji należy podać dokładnie taki sam identyfikator, jak przy płatności głównej (czyli wskazujemy okres korygowany, za który dokonujemy płatności).

Odsetki za zwłokę nie wymagają dodatkowych opisów. Płatności dokonać należy łącznie z należnością główną nie rozdzielając kwot. Prawidłowym będzie również podzielenie płatności na należność główną i odsetki, niemniej odsetek nie oznacza się w tym przypadku inaczej niż należności głównej (w tytule przelewu nie należy używać opisu „odsetki za zwłokę”, lecz wpisać należy taki sam tytuł jak należność, której odsetki dotyczą).

W przypadku braku tytułu płatności albo zastosowania identyfikatora innego niż podane (np. opis „podatek za rok 2019) płatność zostanie zakwalifikowana na poczet należności począwszy od tej o najwcześniejszym terminie płatności. Oznacza to, że jeśli podatnik wpłacał cały podatek i nie było żadnych zaległości to brak identyfikatora nie jest błędem – podatnik nie będzie ukarany za nieterminowe płatności, organ nie będzie mógł również uznać, że podatnik trwałe nie płaci podatku.

Automatyczne generowanie numeru mikrorachunku w programie fillUp 

W programie fillUp Twój indywidualny mikrorachunek wygeneruje się automatycznie na podstawie danych, które wypełniłeś w deklaracji. Wypełnij darmowy druk Przelewu / Wpłaty - Podatki

Pobierz program fillUp na komputer i sprawdź 30 dni za darmo albo wypełnij online.

Uwaga! mikrorachunek a rachunek VAT

Od 2020 r. podatnicy korzystać będą z dwóch osobnych rachunków:

 • mikrorachunku – dla płatności podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług
 • rachunku VAT – służącego podatnikom VAT do regulowania

Kontrahenci nie mają możliwości płacić podatku Vat na mikrorachunek. Natomiast podatnik może z własnego rachunku VAT, posiadanego w banku, zapłacić podatek VAT należny na mikrorachunek urzędu skarbowego.