Mikrorachunek - zaliczenie płatności na poczet wybranego podatku

Mikrorachunek służy do wpłaty trzech rodzajów podatku (PIT, CIT, VAT) oraz z tytułu niepodatkowych należności budżetowych. W sytuacji, gdy na podatniku ciążą zobowiązania z tytułu różnych podatków zastosowania znajdują zasady zaliczania wpłaty na poszczególne zobowiązania.

Decydującym będzie opis przelewu na mikrorachunek. Zgodnie z zasadą ogólną jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania z różnych tytułów, dokonaną wpłatę, zalicza się na poczet podatku, począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności, chyba że podatnik wskaże, na poczet którego zobowiązania dokonuje wpłaty.

Przykładowo, jeżeli podatnik oznaczy przelew identyfikatorem właściwym dla podatku CIT, a będzie posiadał zaległość w podatku VAT lub PIT, to taka wpłata nie zostanie od razu zaliczona na poczet zaległości. Nie zostanie ona zaliczona na poczet zaległości w tych podatkach również w przypadku, gdy wpłata na CIT będzie nienależna (np. podatnik posiada całość bieżących należności w podatku CIT uregulowanych). Dopiero wniosek o przeksięgowanie (lub wniosek o stwierdzenie nadpłaty i zaliczenie jej na poczet innych zobowiązań – pozostałych podatków) w takim przypadku spowoduje zatrzymanie naliczania odsetek za zwłokę.

Jeżeli na podatniku ciążą koszty doręczonego upomnienia, dokonaną wpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet tych kosztów.

Jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania z tytułu zaliczek na podatek, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet zaliczki, począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności. Jeśli podatnik musi zapłacić odsetki za zwłokę, a dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę.

Jeśli odsetki ciążą z innego tytułu niż wpłata, uczyniona płatność zostaje zaliczona również na poczet tych odsetek proporcjonalnie. W efekcie płacąc przykładowo na PIT, a posiadając zaległość w CIT, dokonana płatność zostanie podzielona – na odsetki i na podatek PIT, pomijając należność główną na poczet podatku CIT. W sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowej urząd skarbowy wydaje postanowienie. Wskazuje w nim, w jakiej części został uregulowany podatek, a ile przypadło na odsetki.

Środki wpłacane na mikrorachunek nie stanowią przedmiotu zajęcia komorniczego, tzn. zapłacony podatek nie może być przejęty przez komornika, ma on jednak prawo do zajęcia nadpłaty (np. na poczet mandatów, kar, roszczeń cywilnoprawnych).

Automatyczne generowanie numeru mikrorachunku w programie fillUp 

W programie fillUp Twój indywidualny mikrorachunek wygeneruje się automatycznie na podstawie danych, które wypełniłeś w deklaracji. Wypełnij darmowy druk Przelewu / Wpłaty - Podatki

Pobierz program fillUp na komputer i sprawdź 30 dni za darmo albo wypełnij online.